Startside
POLITIKK OG KOMMUNEADMINISTRASJON

Oppegård kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger i Follo krets i Akershus fylke. Det er vanlig å samle flere kommuner i et fylke som et geografisk og administrativt bindeledd mellom stat og kommune. Det er 19 fylker i Norge og Akershus er et av de mest folkerike fylkene. Det er 22 kommuner i Akershus. (I Norge er det til sammen ca. 430 kommuner. Det varierer noe p.g.a. sammenslåing av kommuner.)

Follo krets består av 7 kommuner: Nesodden, Frogn, Vestby, Oppegård, Ås, Ski og Enebakk. Follo ligger i Akerhus fylke og er en av fire kretser. De andre tre er: Asker/Bærum, Øvre Romerike og Nedre Romerike. I Akershus fylke bor det ca. 500.000 innbyggere. Det betyr at ca. 10% av Norges befolkning bor i Akershus fylke.
Oppegård er en av landets rikeste kommuner, og partiet Høyre har dominert kommunalpolitikken de siste 50 år. Imidlertid er det stor enighet om hovedlinjene i kommunalpolitikken på tvers av partiene, og det er sjelden det ”krangles” om de store millionbeløpene.

Kommunestyret i Oppegård teller 31 representanter. Etter kommunevalget 2011 ser kommunestyret slik ut: H=16, AP=8, Frp=2, V=2, SV=2, og Krf=1. Ordføreren er fra Høyre og heter Ildri Eidem Løvaas. Formannskapet (vedtatt lov fra 1837) er et utvalg fra kom.st. som forbereder saker til behandling i kom.st. For eksempel å øke avgifter eller å bygge en ny barnehage. Bortsett fra ordføreren som er kommunalt ansatt, så er det å være kommunalpolitiker en frivillig jobb man har ved siden av sin vanlige jobb. Dog mottar man en liten godtgjørelse pr. kommunestyremøte. Er man medlem av et politisk parti, kan man nomineres, d.v.s. komme på valglisten til partiet og bli valgt inn i kommunestyret. Partiet setter opp kandidatlisten i prioritert rekkefølge. Dette kalles en nominasjonsprosess.

Kommunale oppgaver/utgifter. Kommunen plikter å bevilge penger til barnehage/grunnskole/eldre/kultur, vann/kloakk/renovasjon, veier/brøyting/brannvesen/feieing, planlegge boligbygging/kirker/friarealer m.m. Ikke minst lønninger til de ansatte i kommunen. Sjefen i kommunesadministrasjonen er Rådmannen. I Oppegård er det for tiden Harald Toft som er Rådmann.

Kommunale inntekter. 21% av landets skatteinntekter går til kommunen. (Ca. tilsvarende går til staten.) I tillegg mottar kommunene tilskudd fra staten. Dette varierer fra år til år og fra kommune til kommne. (Avhengig av ulike forhold i kommunene som inntjening/infrasrtuktur/bosetningsmønster/innbyggertall m.m.) Innbyggerne betaler også avgifter til kommune f.eks på vann/kloakk, renovasjon, byggesaker o.a.

Valg. Det er kommunevalg hvert 4. år og det betyr 2011. Man må fylle 18 år i valgåret for å ha stemmerett, være registrert i Folkeregisteret (manntallet), og ha bodd i Norge de siste 3 år. Det er Stortingsvalg også hvert 4. år, i 2013. Altså forskjøvet i forhold til kommunevalget. Fylkestinget velges også hvert 4. år samtidig med kommunevalget. Det er ofte representanter fra Fylkestinget som senere nomineres til Stortingsvalget. Tidligere ordfører i Oppegård Sylvi Graham sitter som stortingsrepresentant for Akershus Høyre. (Akershus fylke har til sammen 16 representanter inne på Stortinget fra ulike partier.)

NB! For første gang i år, 2011, kan norske 16– og 17-åringer stemme ved et valg. Dette er et prøveprosjekt som gjelder i 20 kommuner. I Akershus fylke er det Lørenskog som er  den heldige kommunen. Tanken er at ungdommene har  større interesse og erfaring med bl.a. kultur og skole, og at dette kan slå positivt ut på valgdeltakelsen. Kun i 4 land i hele verden har 16– og 17-åringer alminnelig stemmerett. (Østerrike, Cuba, Brasil og Nicaragua.)

Ved kommunevalget i 2011 var valgdeltakelsen ca. 62% i Norge. Selv om Oppegård kommune ligger på ca. 72% er det grunn til bekymring at vi ikke ligger nærmere 80%. Lokaldemokratiet er helt avhengig av at folk bruker stemmeretten. La oss håpe at ungdommene kan vise vei.

(En vanlig unnskyldning for ikke å stemme er at man ikke vet hva man skal stemme… Da er man som regel fornøyd med det bestående, stem på dem. Alt annet er å gi bort stemmen sin til et ekstremistparti. Husk at Hitler kom til makten med 33% av stemmene, fordi folk  gadd ikke å stemme…)